Inför valet – vad vi vill göra.

Kommunal Samling

Kommunal Samling är ett lokalt parti för utveckling av kommunens verksamhet utan bindningar till rikspolitiken. Vi vill samla goda idéer oavsett varifrån de kommer. Vi vill samverka i sakfrågorna utan prestige och ideologiska begränsningar.

Vi vill se en kommun där den enskildes behov och berättigade krav skall vara ledande i besluten.  Effektiv användning av den kommunala ekonomin är självklar. Minimera behovet av konsulter genom egen personal ger ekonomiska fördelar samtidigt som det ger kontinuitet.

Vi ser det som ett stort värde att kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg finns i kommunens olika geografiska delar. Barn skall ha nära till förskola, elever nära till skola och vårdbehövande äldre nära till boende vilket också underlättar för besök av anhöriga vilket är en viktig del av vården.

Trygghet i vardagen är grundläggande.

Vi vill att alternativa vårdformer och utövare skall erbjudas så att den enskilda kan välja vilken vård och service som önskas.

      Nu och inför nästa mandatperiod vill vi:

 

1, Skapa plats och valfrihet i äldrevården genom att

– Förverkliga bygget av ett nytt demensboende i Mockfjärd.

– Dessutom en utbyggnad av särskilda boendet i Björbo med 10 platser.

– Nyttja Solgården i Kyrkbyn som trygghets-/särskilt boende (efter behov)

– Nyttja Tjärnsjögården i Kyrkbyn som särskilt-/demensboende (efter behov)

– Utreda möjligheterna till alternativa driftsformer

– Underlätta för etablering av privata utförare

– Rekrytera finsktalande personal till äldreboenden

 

 1. Dimensionera förskola/skola för ett ökat antal barn/elever genom att

– Bygga en ny integrerad förskola/skola i Bäsna (detta frigör 2 villor och borttagande av paviljonger vilket, tillsammans med   effektivisering av kost och lokalkostnader, inte ökar dagens driftskostnader för förskola/skola)

– Bygga en förskola i Dala-Floda i anslutning till Syrholns skola (detta frigör lägenheter som kan hyras ut och kostnadsökningen för kommunen  blir relativt liten)

– Utreda möjligheterna att samla all förskoleverksamhet i Mockfjärd till ett ställe som ersättning för nuvarande uppdelning och därmed frigöra lokaler i Mockfjärdsskolan till skolans verksamhet samt skapa bostäder i nuvarande Högsvedens förskola alternativt bygga ut och om Högsvedens förskola.

 1. Underlätta för nyproduktion av bostäder
 1. Göra en satsning på vuxenutbildning vid Hedens skola genom att

–  öka antalet utbildningsplatser inom vård

–  utbildning för demensvård

–  starta utbildning inom barn-och fritid för att utbilda barnskötare

– utveckla uppdragsutbildning inom de områden komvux har utbildning

 1. Återinföra friskvårdstid för personal 
 1. Öka kommunens kompetens genom egen personal och därmed ytterligare minska behovet av konsulter 
 1. Underlätta för kommunens företag att leverera till Gagnefs kommun 
 1. Utöka antalet tillagningskök i kommunens skolor 
 1. Inleda etappvis renoveringen av Djuråsskolan 
 1. Utvärdera och se över kommunens samverkan med andra kommuner 
 1. Ge kommunalt stöd till organisation av ”Grannsamverkan”.
 1. Rusta upp lekplatser och vid behov planera för nya.

 

Dessutom avveckla ”hästen” i kommunens logga.

 

För att nå detta måste vi kunna samarbeta över partigränserna och se gemensamma lösningar. Generositet och ett prestigelöst samarbetsklimat måste prägla kommande mandatperiod. Vi har upplevt alltför starka låsningar utifrån varifrån förslagen kommit snarare än sakinnehållet.

Vår huvudsakliga ideologi är vad som är kommunens bästa och till största nytta för oss som bor här och de som vill flytta hit. 

Vi behöver en kommunal samling för de viktiga framtidsfrågorna.

 Vi är Kommunal Samling

 

maj 23, 2018 @ 16:00